Πρόσκληση 6/2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Θήρας | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
13/11/2020
Χρήστης Καταχώρησης
ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ ΦΛΩΡΑ
Τομείς Ενδιαφέροντος
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Audio/Video
Ημερομηνία Συνεδρίασης
17/11/2020
Πρόσκληση
Α/Α Θέμα Εισήγηση Α.Δ.Α.
1 Θέμα 1: Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Θήρας για το χρονικό διάστημα έως 4.9 File
2 Θέμα 2: Καταγγελίες σχετικά με Κ.Υ.Ε. εντός χώρου Ένωσης Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων στον Πύ File
3 ΘΕΜΑ 3: Επιβολή ή μη διοικητικών κυρώσεων στο Κ.Υ.Ε. της Καρουάνος Ανδρέας Ο.Ε. στα Φηρά Θήρας. File
4 ΘΕΜΑ 4: Επιβολή ή μη διοικητικών κυρώσεων στο Κ.Υ.Ε. της Α. Κονδύλης –Κ. Αγιάννης Ο.Ε. στα Φηρά Θ File
5 ΘΕΜΑ 5: Επιβολή ή μη διοικητικών κυρώσεων στο Κ.Υ.Ε. της Μ & Ι Ισμαήλ Ο.Ε. στην Περίσσα. File
6 ΘΕΜΑ 6: Επιβολή ή μη διοικητικών κυρώσεων στο Κ.Υ.Ε. Φωτεινός Αντώνιος & ΣΙΑ Ε.Ε. στα Φηρά με το File
7 ΘΕΜΑ 7: Επιβολή ή μη διοικητικών κυρώσεων στο Κ.Υ.Ε. Θ. Αθανασιάδης & ΣΙΑ Ε.Ε. στα Φηρά με το δια File
8 ΘΕΜΑ 8: Παύση Διοικητικής Πράξης για ΚΥΕ της ΕΣΤΙΑΣΗ CHRISTOFER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τ File
9 ΘΕΜΑ 9: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά τροποποίηση Περιβαλλοντι File
10 ΘΕΜΑ 10: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά τροποποίηση ΑΕΠΟ του έ File
11 ΘΕΜΑ 11: Έγκριση ή μη κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Δ στο υπό ίδρυση πρατήριο καυσίμων και ενέργε File
12 ΘΕΜΑ 12: Έγκριση ή μη κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Δ εγκατάστασης βιοτεχνικής και εμπορικής χρήσ File
13 ΘΕΜΑ 13: Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της Κοινότητας Μεσαριάς για εκρίζωση τεσσάρων ξερών δέν File
14 ΘΕΜΑ 14: Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Νηπιαγωγείου Επισκοπής Γωνιάς για κόψιμο δύο δέντρω File
15 ΘΕΜΑ 15: Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα Τμήματος Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θήρα File
16 ΘΕΜΑ 16: Aνανέωση ή μη αδειών χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τη λειτουργία ΑΤΜ στην Κοινότητα Θήρ File
17 ΘΕΜΑ 17: Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ Δ΄ Φάσης Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κυκλάδων File