Τεχνικός Σύμβουλος Δήμου Θήρας για την ωρίμανση και ένταξη έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
06/12/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών > Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης & Αρχείου
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
18PROC004140278
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
04/12/2018
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
18/12/2018 - 10:00
Αριθμός
0
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
18/12/2018 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
Τεχνικός Σύμβουλος Δήμου Θήρας για την ωρίμανση και ένταξη έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει Δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό,  σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής, για την υλοποίηση της υπηρεσίας «Τεχνικός Σύμβουλος Δήμου Θήρας για την ωρίμανση και ένταξη έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα».

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται από τις 4/12/2018  στα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θήρας 84700 ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση  στα έγγραφα της σύμβασης από τις 4/12/2018  στην ιστοσελίδα www.thira.gr

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη της υπηρεσίας το αργότερο μέχρι την 18/12/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Πρωτόκολλο Δήμου Θήρας. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους, ιδιοχείρως ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω Courier στο Πρωτοκόλλου του Δήμου Θήρας ή απ’ευθείας στην Επιτροπή του Διαγωνισμού την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 18/12/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θήρας από  τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.

 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού Κυκλάδων.

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα καθώς και την τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα:

 

1) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα του κράτους εγκατάστασής τους και να δραστηριοποιούνται στο ειδικό επάγγελμα της παρούσας, δηλαδή στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ ή άλλα ΝΠΔΔ σχετικά με τη διαχείριση των ενεργειών για την υποβολή προτάσεων για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 ή σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. προγράμματα και την ωρίμανση αυτών για την υλοποίησή τους.

 

2) Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016 ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών κατά την τελευταία τριετία τουλάχιστον 60.000€.

 

3)  Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016 ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη  εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ ή άλλα ΝΠΔΔ σχετικά με τη διαχείριση των ενεργειών για την υποβολή προτάσεων για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 ή σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. προγράμματα και την ωρίμανση αυτών για την υλοποίησή τους, η οποία να τεκμηριώνεται από τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις συμβάσεων  παροχής υπηρεσιών αυτού του είδους την τελευταία πενταετία συνολικής αμοιβής τουλάχιστον ίσης με το διπλάσιο προϋπολογισμό της παρούσας προκήρυξης χωρίς ΦΠΑ.

 

Οι προσφορές θα ισχύουν για δέκα (10)  μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

 

Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής ποσού χιλίων διακοσίων (1.200,00) ευρώ. Η Εγγύηση Συμμετοχής συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιέχεται στο συνημμένο Παράρτημα Δ της προκήρυξης και πρέπει να έχει ισχύ επί ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

 

Ο Δήμαρχος Θήρας

 

 

 

Αναστάσιος - Νικόλαος Ζώρζος