Στρατηγική Διασυνοριακή Συνεργασία&Κεφαλαιοποίηση Κοινής Προσέγγισης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας. | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
05/05/2019
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
19PROC004886917
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
02/05/2019
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
22/05/2019 - 09:00
Αριθμός
5024
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
22/05/2019 - 09:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΕΥΔ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμαρχος Θήρας, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας υποβοήθησης του Δήμου Θήρας στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Στρατηγική Διασυνοριακή Συνεργασία & Κεφαλαιοποίηση Κοινής Προσέγγισης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια», ακρωνύμιο «STRATENERGY», στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (CPV: 79415200-8).

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 56.600€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% , το οποίο επιμερίζεται στα οικονομικά έτη 2019 και 2020 ως εξής: για το έτος 2019 με το ποσό των 20.000€ σε βάρος του Κ.Α. 64.6162.008 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2019 και για το έτος 2020 με το ποσό των 36.600€, σε βάρος του Κ.Α. 64.6162.008, το οποίο θα εγγραφεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2020.

Το έργο STRATENERGY είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Interreg Ελλάδα Κύπρος V-A  Ελλάδα - Κύπρος "2014-2020" το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) (85%) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου (15%). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 64.6162.008 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Θήρας.

Η υπηρεσία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου) στο πλαίσιο του Προγράμματος συνεργασίας INTERRREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 βάση της υπ΄αρ.πρωτ.:139615/18-12-2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με ΑΔΑ 7Χ7Ψ465ΧΙ8-854 με κωδικό MIS 2017ΕΠ16760003 με τίτλο <<Στρατηγική Διασυνοριακή Συνεργασία & Κεφαλαιοποίηση Κοινής Προσέγγισης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια, STRATENERGY, με ΣΑΕΠ-167/6.

Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται σε 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι εννιακόσια δεκατρία ευρώ (913,00€).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, οδός  Φηρά Θήρας, την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019, ώρα 09:00π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, στα τηλέφωνα 2286360191/187 (αρμόδιοι υπάλληλοι Ζαμπέλα Φύτρου και Ευάγγελος Βαμβακούσης) και στον διαδικτυακό τόπο http://www.thira.gov.gr στην ενότητα «Προκηρύξεις».