ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
25/11/2022
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Προγ/σμου & Πολ. Εφαρμογών > Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Είδος
Έργα
Κατηγορία
Ανοικτός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
22PROC011670228
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
25/11/2022
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
19/12/2022 - 11:00
Αριθμός
13291
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
10/01/2023 - 10:00
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (DOC)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ «193727», προϋπολογισμού 3.500.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ).