Συνοπτικός Διαγωνισμός Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών: Αποψίλωση - Αποχωμάτωση Αρχαιολογικών Θέσεων | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
29/10/2020
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
20PROC007551150
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
29/10/2020
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
10/11/2020 - 09:00
Αριθμός
12177
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
10/11/2020 - 09:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΤΕΥΔ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμαρχος Θήρας, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών: «Αποψίλωση –Αποχωμάτωση Αρχαιολογικών Θέσεων- Μνημείων Αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων στην περιοχή της Καλντέρας Νήσων Θήρας- Θηρασίας» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού (CPV: 98300000-6).

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 59.966,40€ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Θήρας στον Κ.Α.Ε.: 61.6262.043.

Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΕΠ-667/6 (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΕΠ66760000).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη με τίτλο: “ΜoNa: Monuments in Nature: A creative Co-existence” η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Balkan - Mediterranean» με βάση την 2408/2019 απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 111797/01.11.2019 (ΑΔΑ: 6ΩΨΑ465ΧΙ8-7ΗΗ) του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την υπ’αρ. πρωτ.: 27733/10.03.2020 (ΨΘ5746ΜΤΛΡ-6ΜΓ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται σε 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ (967,00€).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, οδός  Φηρά Θήρας, την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020, ώρα 09:00π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Πρασίνου και στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, στα τηλέφωνα 2286360191/187 (αρμόδια υπάλληλος Ζαμπέλα Φύτρου) και στον διαδικτυακό τόπο http://www.thira.gov.gr στην ενότητα «Προκηρύξεις».