ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
23/04/2019
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
19PROC004852200
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
23/04/2019
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
08/05/2019 - 10:00
Αριθμός
4691
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
08/05/2019 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΜΕΛΕΤΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΤΕΥΔ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμαρχος Θήρας, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας χρωμάτων & ειδών χρωματισμού  για τις ανάγκες του συνεργείου ελαιοχρωματιστών του Δήμου Θήρας έτους 2019, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα: Ομάδα Α: Βαφές & Αστάρια, Ομάδα Β: Βαφές & Χρωστικές Ουσίες για Ακρυλικά και Πλαστικά Χρώματα για Χρωματισμό τους μέσω μηχανήματος, Ομάδα Γ: Υλικά Παρελκόμενα Βαψίματος, Ομάδα Δ: Εργαλεία Χρωματισμού και Ομάδα Ε: Μονωτικά, εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η μελέτη (CPV: 44810000-1, 39224210-3, 44111500-6).

Η προϋπολογιζόμενη για την προμήθεια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 74.387,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 του Δήμου Θήρας στον Κ.Α.Ε. 30.6662.012.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, οδός Φηρά Θήρας, Τ.Κ.84700, την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019, ώρα 10:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 08/05/2019 και ώρα 10:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, και στα τηλέφωνα 2286360191/187 και στον διαδικτυακό τόπο http://www.thira.gov.gr στην ενότητα «Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί».