Πρόσκληση Ενδιαφέροντος με τη Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
26/03/2019
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών > Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης & Αρχείου
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
26/03/2019
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
01/04/2019 - 11:00
Αριθμός
0
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
01/04/2019 - 11:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος με τη Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση

 

Ελληνικη Δημοκρατια                                                                                             Φηρά, 26/3/2019         

Νομοσ Κυκλαδων                                                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 3359

   Δημοσ Θηρασ

                                                                             Προς:                                1.  Σ.& Τ. ΦΥΤΡΟΣ Ο.Ε               

                                                                                                                            ΕΞΩ ΓΩΝΙΑ – ΘΗΡΑ

                                                                                                                 2.  ΑΦΟΙ ΛΙΓΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε

                                                                                                                            ΚΑΡΤΕΡΑΔΟ - ΘΗΡΑ

                                                                                                                                       3.  ΒΑΛΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                              

                                                                                                                                 ΕΜΠΟΡΕΙΟ ΘΗΡΑ

 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος με τη Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση (Άρθρο 32 παρ. 2γ Ν.4412/2016)

 

 

Ο Δήμος Θήρας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας  : «Μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση και καθαρισμό οδών, άρση προσχώσεων υδατορεμάτων, καθαρισμό φραχτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων, ομαλοποίηση και διάστρωση παραλιών λόγω έκτακτης ανάγκης» προϋπολογισμού 60.000,00 € (Πλέον Φ.Π.Α) η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αρίθμ. 25/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θήρας, προσκαλεί τους παραπάνω οικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να καταθέσουν οικονομική προσφορά  καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στην πρόσκληση.

Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στη ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας έως  την 1η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00πμ. που ορίζεται και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Οι όροι της πρόσκλησης είναι αναρτημένοι στη ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας www.thira.gov.gr.

Η πρόσκληση προς τους Οικονομικούς φορείς  θα πραγματοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι προσκεκλημένοι φορείς μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία Της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Θήρας.

 

 

Ο Δήμαρχος Θήρας

 

Αναστάσιος – Νικόλαος Ζώρζος