Προμήθεια νέρου για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών του Δήμου Θήρας. | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
14/05/2019
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
14/05/2019
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
20/05/2019 - 14:00
Αριθμός
5453
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
20/05/2019 - 14:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Τεχνική Έκθεση
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Ομάδας Α
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Ομάδας Β
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Ομάδας Γ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση σύμβασης προμήθειας νερού για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών για το πότισμα των ιπποειδών και των αδέσποτων σκύλων του καταφυγίου του Δήμου Θήρας, τη διάβρεξη της χωματερής καθώς και τη διάβρεξη παρκινγκ – χώρων πρασίνου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 22.940€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια.  Συγκεκριμένα:

  1. Συμπληρωμένο έντυπο/α οικονομικής προσφοράς.
  2. Άδεια Κυκλοφορίας Βυτιοφόρου.
  3. Βεβαίωση μηχανολόγου ή άλλης αρμόδιας αρχής για τη χωρητικότητα σε κυβικά νερού του βυτιοφόρου οχήματος.
  4. Άδεια χρήσης νερού ή άδεια γεωτρήσεων ή αίτηση που έχει κατατεθεί στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας για έκδοση των κατάλληλων αδειοδοτήσεων.
  5. Βεβαίωση από τη ΔΕΥΑ Θήρας για την καταλληλόλητα του πόσιμου νερού (μόνο για την Ομάδα Γ).

Επιπλέον, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικασθεί για: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση αφορά αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Φορολογική ενημερότητα και
  • Ασφαλιστική ενημερότητα: Οι υποχρεώσεις του αφορούν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.thira.gov.gr . Στην ιστοσελίδα θα είναι αναρτημένα και η τεχνική έκθεση – ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Η ανάθεση της προμήθειας  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016  και  θα γίνει με τη διαδικασία απόφασης απευθείας ανάθεσης Δημάρχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (δηλαδή τη  χαμηλότερη) ανά Ομάδα Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΡΕΞΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ, Β: ΠΡΟΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΡΕΞΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ – ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ και Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι και τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας με φυσικό (διεύθυνση αποστολής: Γραφείο Προμηθειών Δήμου Θήρας, Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700, Σαντορίνη).

Για πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης  της υπηρεσίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας (αρμόδιοι υπάλληλοι Ζαμπέλα Φύτρου, Ευάγγελος Βαμβακούσης), τηλέφωνο/φαξ 2286360191,187/188 και στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας (αρμόδια υπάλληλος Ευαγγελία Κωνσταντοπούλου), τηλέφωνο/φαξ 2286025847, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.