ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΠΑΣΤΩΝ ΔΚ ΚΑΜΑΡΙΟΥ & ΤΚ ΒΟΘΩΝΑ -ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΛΟΝΑΚΙΩΝ, ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΔΣ ΦΗΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
18/12/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.Μ.
18REQ004175357
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
17/12/2018
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
21/12/2018 - 11:00
Αριθμός
12534
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
21/12/2018 - 11:30
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ