ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
17/09/2020
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Τεχνολογίας Πληροφοριών & Επικοινωνίας
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
20PROC007323976
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
17/09/2020
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
29/09/2020 - 10:00
Αριθμός
10397
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
29/09/2020 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΕΥΔ

Ο Δήμαρχος Θήρας, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού (CPV: 30213000-5,  30232000-4, 30237000-9).

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 55.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.7134.002  με το ποσό των 45.000,00 € και τον Κ.Α. 10.6673 με το ποσό των 10,000,00 €, του προϋπολογισμού του έτους 2020. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου Θήρας.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700, την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη του έτους 2020 και ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών 10:00 πμ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο ΤΠΕ του Δήμου Θήρας (αρμόδιος υπάλληλος Αντώνης Καρβούνης, τηλ. 2286360103, email: mhx@1353.syzefxis.gov.gr) και στον διαδικτυακό τόπο http://www.thira.gov.gr, στην ενότητα «Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί».

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στο είδος 14 της Ομάδας ειδών 2 ισχύει ως προϋπολογισθείσα τιμή μονάδος το ποσό των 25,00€ και σύνολο στα 75,00€ (όχι 117,60€).