ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ.ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
30/11/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
30/11/2018
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
05/12/2018 - 14:00
Αριθμός
11868
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
10/12/2018 - 14:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Ε
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση της σύμβασης προμήθειας ειδών φαρμακείου και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θήρας και των Νομικών του Προσώπων ΔΑΠΠΟΣ, ΟΚΜΠ και ΔΛΤΘ, ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.466,82 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα που προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού (Ομάδα Α: Φάρμακα, επιδεσμικό υλικό και λοιπά Δήμου Θήρας, Ομάδα Β: Κουτιά Φαρμακείων Οχημάτων Δήμου Θήρας, Ομάδα Γ: ΔΑΠΠΟΣ, Ομάδα Δ: ΟΚΜΠ, Ομάδα Ε: ΔΛΤΘ).

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια και συγκεκριμένα συμπληρωμένο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για την ομάδα που επιθυμεί ο συμμετέχοντας οικονομικός φορέας να υποβάλλει προσφορά σύμφωνα με το Υπόδειγμα μέχρι και την Τετάρτη 05/12/2018 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας με φυσικό τρόπο (διεύθυνση αποστολής: Γραφείο Προμηθειών Δήμου Θήρας, Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700, Σαντορίνη) ή ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@thira.gov.gr ).

Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, ο μειοδότης θα κληθεί να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Φορολογική ενημερότητα.
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
  4. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Φαρμακείου.

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.     

Ο ανάδοχος θα παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη εφάπαξ ή τμηματικά εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του Δημάρχου περί απευθείας αναθέσεως και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2018. Τα φαρμακευτικά σκευάσματα και τα υλικά πρώτων βοηθειών θα πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραλαβής τους. Η παράδοση θα γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό (φαρμακοποιό, κοκ) για την παροχή συμβουλών και οδηγιών ως προς τη χρήση των φαρμάκων.

Για πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης  της υπηρεσίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, (αρμόδιοι υπάλληλοι Ζαμπέλα Φύτρου, Ευάγγελος Βαμβακούσης), τηλέφωνο/φαξ 2286360191,187/188 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.