ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
05/05/2019
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
19PROC004886922
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
05/05/2019
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
05/05/2019 - 09:00
Αριθμός
5026
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
21/05/2019 - 09:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΕΥΔ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμαρχος Θήρας, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τις «Κτηνιατρικές υπηρεσίες που αφορούν στειρώσεις, θεραπείες και αποπαρασιτώσεις αδέσποτων σκύλων σύμφωνα με το Ν.4325/2014 και υπηρεσίες αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας ιπποειδών  τρίτης ηλικίας για το έτος 2019» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού (CPV:85200000-1).

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 34.100€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 του Δήμου Θήρας στον Κ.Α.Ε. 35.6279.009. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου Θήρας.

Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται σε 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι πεντακόσια πενήντα ευρώ (550,00€).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας, οδός  Φηρά Θήρας, την Τρίτη 21 Μαΐου 2019, ώρα 09:00π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Πρασίνου και στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, στα τηλέφωνα 2286025847 και 2286360191/187 (αρμόδιοι υπάλληλοι Ευαγγελία Κωνσταντοπούλου και Ζαμπέλα Φύτρου) και στον διαδικτυακό τόπο http://www.thira.gov.gr στην ενότητα «Προκηρύξεις».