ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
01/04/2019
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Ανοικτός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
19PROC004709442
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
01/04/2019
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
23/04/2019 - 17:00
Αριθμός
3548
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
23/04/2019 - 14:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΥΔ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών για την Ναυαγοσωστική Κάλυψη των Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Θήρας, κατά τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο –Αύγουστο – Σεπτέμβριο για το έτος 2019, προϋπολογισμού 269.080,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

1. Αναθέτουσα Αρχή: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης και ανήκει στις μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές. Η κύρια δραστηριότητά της είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την διεύθυνση: http://www.thira.gov.gr . H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): http://www.eprocurement.gov.gr .

3. Κωδικός CPV: 92332000-7.

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL422.

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την Ναυαγοσωστική Κάλυψη των Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Θήρας, κατά τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο –Αύγουστο – Σεπτέμβριο για το έτος 2019. 

6. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

7. Διάρκεια Σύμβασης: ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες και συγκεκριμένα από 01/06/2019 έως 30/09/2019 ή από την υπογραφή του συμφωνητικού και όχι πέρα την 30η Σεπτεμβρίου 2019.

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ,

ήτοι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια σαράντα ευρώ (4.340€). [1]

 

10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός με α/α Συστήματος “72434”  θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η ημερομηνία έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η Δευτέρα 01 Απριλίου 2019 και η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Μ.Τρίτη 23 Απριλίου 2019 και η ώρα λήξης 17:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού την τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα και ώρα 14:00. 

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6162.002 του προϋπολογισμού 2019 του Δήμου. Σχετική η υπ’ αριθ. 370/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.

15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ), Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα, Τηλέφωνο : +30 2132141216, Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr , Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http://www.aepp-procurement.gr  . Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)». 

16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο.