Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών για ΜΜΜ. | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
13/05/2019
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Ανοικτός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
19PROC004931401
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
13/05/2019
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
30/05/2019 - 18:00
Αριθμός
5383
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
05/06/2019 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
Διακήρυξη Διαγωνισμού - Παραρτήματα
ΤΕΥΔ (σε επεξεργάσιμη μορφή)
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στο Δήμο Θήρας», προϋπολογισμού 188.210,05 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

1. Αναθέτουσα Αρχή: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Θήρας και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ.

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την διεύθυνση: http://www.thira.gov.gr . H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): http://www.eprocurement.gov.gr .

3. Κωδικός CPV: 64226000-6 και 32441300-9.

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL422.

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στο Δήμο Θήρας». Προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο της σύμβασης.

6. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

7. Χρόνος παράδοσης και τοποθέτησης υπό προμήθεια ειδών: Τέσσερις (04) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι 3.036€ (τρεις χιλιάδες τριάντα έξι ευρώ).

10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός με α/α Συστήματος “73711”  θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 και η ημέρα λήξης υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 και η ώρα λήξης 18:00. Μετά τη λήξη της υποβολής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού την τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:00.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (06) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

14. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θήρας. Κωδ. ΣΑ 2017ΕΠ16760001. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 69.7135.022 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Θήρας. H σύμβαση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, κατά 85% από την Ε.Ε. ΕΤΠΑ και κατά 15% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Κωδ. ΣΑ: ΕΠ1676. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΕΠ16760001). H σύμβαση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, κατά 85% από την Ε.Ε. ΕΤΠΑ και κατά 15% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου (κωδικός MIS 5031260) και αφορά το Υποέργο 3: παραδοτέο Π.3.3.1 "Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών" της πράξης "Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα" ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ. Με βάση την από 20-11-2017 σύμβαση χρηματοδότησης του Δήμου Ρόδου (επικεφαλής εταίρος) με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία του Υπ. Οικονομία και Ανάπτυξης που ενεργεί ως Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Συνεργασίας" INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020".

15. Προδικαστικές προσφυγές:  Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ), Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα, Τηλέφωνο : +30 2132141216, Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr , Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http://www.aepp-procurement.gr. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)».

16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ», «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ» και «Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ».