ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
06/04/2016
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Είδος
Κατηγορία
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
04/05/2016
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
-
Αριθμός
0
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
04/05/2016 - 11:30
Τομείς Ενδιαφέροντος

Ο Δήμαρχος Θήρας διακηρύσσει ότι:

Εκτίθενται σε επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του παρακάτω δημοτικού καταστήματος:

Δημοτικό κατάστημα στη Τοπική Κοινότητα Πύργου Καλλίστης Θήρας (που βρίσκεται στην έξω πλατεία), με τιμή εκκίνησης 200,00 €, μηνιαίως και σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 62/2016 Απόφαση της Ο.Ε.

Ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική χρήση για κατάστημα, γραφεία, κλπ, πλην καταστήματος ηλεκτρονικών τεχνικών παιγνίων, κατάστημα ενοικίασης μοτοποδηλάτων & αυτοκινήτων. Διαφοροποίηση της χρήσης του απαγορεύεται.

Η δημοπρασία θα γίνει στo γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θήρας την 4η Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11.30, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή Διενέργειας δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακ/θηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού 250,00 €, και τα λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.-