Δημοπράτηση Έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
13/11/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών > Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης & Αρχείου
Είδος
Έργα
Κατηγορία
Ανοικτός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
18PROC003998687
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
13/11/2018
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
11/12/2018 - 10:00
Αριθμός
0
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
17/12/2018 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑ ΘΗΡΑΣ»

 

Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας

σύμβασης κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑ ΘΗΡΑΣ», με προϋπολογισμό 194.988,55 € (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%) .

Ταξινόμηση έργου κατά CPV: 45300000-0, Κωδικός NUTS: EL 422.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11η  Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες ΕΡΓΩΝ Α2 ΚΑΙ ΑΝΩ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Α1 ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΡΓΩΝ Η/Μ τάξης ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΜΗΤΡΩΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (3.900,00€). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ήτοι μέχρι 11 Αυγούστου 2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 30.7326.100 του προϋπολογισμού του Δήμου Θήρας για τα έτη 2018 & 2019.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.thira.gov.gr. Γενικές πληροφορίες δίνονται από την κ. Βλάχου Σπύρα, τηλ.: 22863-60167/68, Fax: 22860-22814, e-mail: ty@thira.gov.gr

Εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 167/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θήρας

 

 

Ο Δήμαρχος Θήρας

 

 

 

Αναστάσιος – Νικόλαος Ζώρζος