ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ,ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
20/06/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Προγ/σμου & Πολ. Εφαρμογών > Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Είδος
Έργα
Κατηγορία
Ανοικτός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
17PROC001557956
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
20/06/2017
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
20/07/2017 - 10:00
Αριθμός
0
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
20/07/2017 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ,ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ"
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ_ΣΧΕΔΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ_ΤΕΥΧΗ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ _Α' ΜΕΡΟΣ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ _Β' ΜΕΡΟΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΕΡΓΟ:

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

CPV 45210000-2

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

2.065.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

          Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ» CPV 45210000-2, με προϋπολογισμό 2.065.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) και αναλύεται στις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 1.305.054,09 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά) και β) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολογισμό 335.088,46 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 21/06/2017  στην ιστοσελίδα www.thira.gr.

    Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20/07/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θήρας στα Φηρά. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 και  95 παρ.2. ν.  4412/2016  και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης,  του άρθρου 95, παρ. 2α του Νόμου 4412/2016.

 

Δικαιούμενοι συμμετοχής :

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή δημοσίων έργων στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝκαι που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 

Κριτήρια ποιοτικής επιλογής :

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β της διακήρυξης πρέπει να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.

1)Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της διακήρυξης. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

α) Για τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Οικοδομικών  Έργων απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 5β του άρθρου 100 του ν.3669/2008, να διαθέτουν καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή σωρευτικά καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

Για τους μεμονωμένους προσφέροντες οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ έργων απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 4β του άρθρου 100 του ν.3669/2008, να διαθέτουν καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ή πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ή σωρευτικά καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

Για τις ενώσεις οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία των Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3.β του άρθρου 76 του Ν.4412/16, δεν απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 100 του ν.3669/2008, να πληρούν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας.

β) Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., θα πρέπει να πληρούν, τις προβλεπόμενες απαιτήσεις της παρ. 4, του άρ. 20, του Ν. 3669/08.

3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Για τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ έργων απαιτείται να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον  βασική στελέχωση αντίστοιχη με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 5α του άρθρου 100 του ν.3669/2008 στην κατηγορία αυτή.

Για τους μεμονωμένους προσφέροντες οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ έργων απαιτείται να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον  βασική στελέχωση αντίστοιχη με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 4α του άρθρου 100 του ν.3669/2008 στην κατηγορία αυτή.

Για τις ενώσεις οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία των Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3.β του άρθρου 76 του Ν.4412/16, απαιτείται για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς που μετέχουν στην ένωση κατ’ ελάχιστον βασική στελέχωση αντίστοιχη με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 3.β του άρθρου 100 του ν. 3669/2008.

 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής προς τον Δήμο Θήρας, η οποία ορίζεται στο ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων έξι ευρώ (33.306€) και έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

    Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του Ε.Π. ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, Άξονας Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση βασικών υποδομών» και η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) ημερολογιακούς μήνες. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν.4412/2016 συνολικά μέχρι δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβα­σης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.  

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 22863 60167, fax 22860 28886, αρμόδιος υπάλληλος κα Βλάχου Σπυριδούλα στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θήρας, ΦΗΡΑ ΤΚ.84700.

                                                                           

                                                                                                                                                             Ο Δήμαρχος Θήρας

 

 

Αναστάσιος Νικόλαος Ζώρζος