Διάστρωση και καθαρισμός παραλιών Δήμου Θήρας | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
09/05/2019
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών > Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης & Αρχείου
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
09/05/2019
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
13/05/2019 - 11:00
Αριθμός
0
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
13/05/2019 - 11:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

                                                   

Ελληνικη Δημοκρατια                                                          Φηρά, 8/5/2019         

Νομοσ Κυκλαδων                                                         Αριθμ. Πρωτ.:5254

   Δημοσ Θηρασ

                                                                                                        Προς:   1.  Σ.& Τ. ΦΥΤΡΟΣ Ο.Ε,  ΕΞΩ ΓΩΝΙΑ

                                                                                   2.  ΑΦΟΙ ΛΙΓΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε & ΣΙΑ Ο.Ε, ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ                                                                                                                                         3.  ΓΑΒΡΙΛΗ ΙΩΑΝΝΗ, ΒΟΥΡΒΟΥΛΟ

                                                                                                                 

 

            

 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος με τη Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση (Άρθρο 32 παρ. 2γ Ν.4412/2016)

 

 

Ο Δήμος Θήρας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας  : «Διάστρωση και καθαρισμός παραλιών Δήμου Θήρας» προϋπολογισμού 32.000,00 € (Πλέον Φ.Π.Α) προσκαλεί τους παραπάνω οικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να καταθέσουν οικονομική προσφορά  καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στην πρόσκληση.

Η πρόσκληση Ενδιαφέροντος καθώς και οι όροι αυτής έχουν εγκριθεί με την υπ’αρ.70 /2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θήρας.

Προσφορές γίνονται δεκτές έως  την 13η Μαΐου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00πμ. που ορίζεται και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής τους.

Η πρόσκληση προς τους Οικονομικούς φορείς  θα πραγματοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι προσκεκλημένοι φορείς μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θήρας.

 

 

Ο Δήμαρχος Θήρας

  

Αναστάσιος – Νικόλαος Ζώρζος