ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
27/11/2023
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Διευθυντή
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Ανοικτός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
23PROC013818136
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
27/11/2023
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
15/11/2023 - 14:00
Αριθμός
13876
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
19/11/2023 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ» με CPV: 45214200-2 – Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτήρια και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 204040, προϋπολογισμού 328.000,00€  (με ΦΠΑ).