ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
26/09/2022
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών > Γραφείο Προϊσταμένου
Είδος
Έργα
Κατηγορία
Ανοικτός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
22PROC011289232
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
22/09/2022
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
13/10/2022 - 13:00
Αριθμός
10743
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
17/10/2022 - 11:00
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΤΕΥΧΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Θήρας διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» με CPV: 45214220-8   «Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»  και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 191327, προϋπολογισμού 1.100.000,00€  (με ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Δήμο Θήρας και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α: 30.7321.031 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.thira.gov.gr, καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης..

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13η  Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα  13:00μμ

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 17η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00πμ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν:

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 7 της Αναλυτικής Διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ένα ευρώ (17.741,00€)

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της Αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι μέχρι 13.02.2024, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσού ίσο με 10% επι του ποσού αξίας της σύμβασης (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 526/2022 (ΑΔΑ: 9ΖΤ4ΩΡΝ_Ψ44) για την ανάληψη υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και η υπ’ αριθμ πρωτ. 9242/10.08.2022 (ΑΔΑ: 67ΙΜΩΡΝ-ΗΤΕ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.thira.gov.gr.

Πληροφορίες παρέχονται από την αρμόδια υπάλληλο κα Ανάγου Αγνή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 22863-60160 και στο e-mail:  ty@thira.gov.gr.

Οι όροι της Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’αρίθμ. 232/2022 Απόφαση της Ο.Ε Δήμου Θήρας (ΑΔΑ: 6ΤΚΠΩΡΝ-5Ν5).