Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας πινακίδων εκτός ΚΟΚ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
29/11/2022
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
22PROC011696114
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
29/11/2022
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
09/01/2023 - 17:00
Αριθμός
13408
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
13/01/2023 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΕΕΣ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ)

Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της σύμβασης προμήθειας πινακίδων εκτός ΚΟΚ, εκτιμώμενης αξίας 95.703,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (CPV: 34992000-7, Κωδικός NUTS: EL422).

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση – Υποτομέας ΟΤΑ.
 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την διεύθυνση: http://www.thira.gov.gr . H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): http://www.eprocurement.gov.gr .
 3. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 4. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.
 5. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να προσκομίσουν κατάλογο συμβάσεων με κατ’ ελάχιστον τρεις Ο.Τ.Α. στους οποίους έχει προμηθεύσει τα εξής προϊόντα: 1. Πληροφοριακή πινακίδα τύπου προφίλ οποιουδήποτε χρώματος και μεγέθους από αλουμίνιο, ψηφιακής εκτύπωσης με μεμβράνη αντανακλαστική και αντιγράφιτι (Anti-graffiti) προστασία, 2.Πληροφοριακή πινακίδα οποιουδήποτε χρώματος και μεγέθους πάχους 3 mm ψηφιακής εκτύπωσης με μεμβράνη αντανακλαστική και αντιγράφιτι (Anti-graffiti) προστασία, 3.Πινακίδα Ονοματοθεσίας Οδών μοντέρνου τύπου, διαστάσεων τουλάχιστον 0,30cmX0,50cm (σετ δύο πινακίδων ανά στύλο), αποτελούμενη από ειδικό προφίλ αλουμινίου μαζί με στύλο αλουμινίου ύψους τουλάχιστον 3m διαμέτρου Φ60, πλήρης με όλα τα εξαρτήματα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, 4.Πολυπινακίδα τύπου SLEEK με έως πέντε (5) πληροφοριακές ενδείξεις, 5.Εύκαμπτη πινακίδα παθητικής ασφάλειας από συνθετικό καουτσούκ με δυνατότητα επιλογής γραφικών, 6. Ενισχυτικά αλουμινίου σε σχήμα «Π» που σκοπό έχουν να προσαρμόζουν την επίπεδη.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού χιλίων πεντακοσίων σαράντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (1.543,60€).

 1. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
 2. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός με α/α Συστήματος “ 177387” θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 09/01/2023 και η ώρα λήξης 17:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού την τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:00.
 3. Χρόνος ισχύος προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 4. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 5. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θήρας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον Κ.Α.: 30.7135.006 του προϋπολογισμού έτους 2023 σύμφωνα με την υπ’αρ.πρωτ.: 12923/16.11.2022 Βεβαίωση της Προϊσταμένης των Οικονομικών Υπηρεσιών πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω2ΡΣΩΡΝ-ΣΩΨ). Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η υπ’αρ.πρωτ.: 12903/16.11.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης, έγκρισης δαπάνης & διάθεσης πίστωσης της αντιδημάρχου (ΑΔΑΜ 22REQ011612233, ΑΔΑ ΩΔ8ΥΩΡΝ-ΠΩΡ).
 6. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα, Τηλέφωνο : +30 2132141216, Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr , Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http://www.aepp-procurement.gr . Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)».

12. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ», «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ», στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και  στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας http://www.thira.gov.gr .