Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Οδοσάρωσης | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
29/12/2022
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Διεθνής Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
22PROC011918416
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
29/12/2022
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
13/02/2023 - 17:00
Αριθμός
14409
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
17/02/2023 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
Έγγραφα Σύμβασης

Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών οδοκαθαρισμού και αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Θήρας πλην της Τοπικής Κοινότητας Θηρασίας, προϋπολογισμού 8.332.187,52€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση – Υποτομέας ΟΤΑ. Στοιχεία Επικοινωνίας: Οδός:Φηρά, Ταχ.Κωδ.: 84700, Τηλ.:2286360185, E-mail:perivallon@thira.gov.gr, Ιστοσελίδα:www.thira.gov.gr

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας, στον δικτυακό τόπο http://www.thira.gov.gr. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στον δικτυακό τόπο http://www.thira.gov.gr.
 2. Κωδικός CPV: 90611000-3
 3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL422
 4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών οδοκαθαρισμού και αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Θήρας πλην της Τοπικής Κοινότητας Θηρασίας.
 5. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 6. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για την χρονική περίοδο δύο (2) ετών με δικαίωμα παράτασης (προαίρεση) για ένα (1) ακόμα έτος.
 7. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης: α) απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης, β) θα πρέπει τα τελευταία τρία έτη να διαθέτουν μέσο ετήσιο γενικό κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με το 40% της συνολικής αξίας της σύμβασης (άνευ ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης) του Διαγωνισμού, γ) θα πρέπει να έχουν εκτελέσει επιτυχώς μία (1) τουλάχιστον σύμβαση που να περιλαμβάνει υπηρεσίες οδοκαθαρισμού και αποκομιδής απορριμμάτων, διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών, κατά την προηγούμενη πενταετία (τα έτη 2017 έως 2021), το σύνολο της οποίας να είναι ίσο τουλάχιστον με το 100% του συνολικού προϋπολογισμού (άνευ ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης) της παρούσας διακήρυξης, παρόμοιου αντικειμένου δηλαδή εργασίες οδοκαθαρισμού και αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων και θα πρέπει να διαθέτουν τέσσερα (4) σάρωθρα πεζού χειριστή χωρητικότητας 240 λίτρων, αναρροφητικής ισχύος τουλάχιστον 2,5 Kw και μέγιστου πλάτους 1m, ένα (1) ανατρεπόμενο όχημα μικτού βάρους τουλάχιστον 7 tn, δύο (2) ηλεκτρικά τρίκυκλα ανατρεπόμενα όχηματα χωρητικότητας 1 m3 και πλάτους μικρότερου του 1 m και ένα (1) ηλεκτρικό ανατρεπόμενο όχημα μικρών διαστάσεων χωρητικότητας 1,5 m3 και μέγιστου πλάτους 1,5m για χρήση σε στενά σημεία των οικισμών και δυνατότητα υψηλής ανατροπής και εκκένωσης σε απορριμματοφόρα οχήματα, ένα (1) όχημα τύπου γερανάκι με αλυσίδες (skip- loader) μικτού βάρους 15 tn καθώς και δέκα (10) σκάφες (skip containers) που θα μπορούν να μεταφέρονται από το συγκεκριμένο ανωτέρω όχημα. Ο απαιτούμενος μηχανολογικός εξοπλισμός που θα διαθέσει ο ανάδοχος, θα πρέπει κατά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, να είναι ιδιόκτητος στο 100% ή μισθωμένος από αναγνωρισμένη εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ή στην περίπτωση εφαρμογής για την μεταφορά πόρων από τρίτους ο εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να είναι ιδιόκτητος κατά 100% από τον τρίτο ο οποίος τον παρέχει, κατά την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς., δ) να συμμορφώνονται με: πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, 14001, 45001, 39001 του διαγωνιζόμενου σύμφωνα με το αντικείμενο του διαγωνισμού εν ισχύ και πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 του διαγωνιζόμενου για την τεχνική υποστήριξη εν ισχύ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής 1%  (του προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ και το δικαίωμα προαίρεσης), ποσού 44.796,11 ευρώ.

 1. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών του προϋπολογισμού της Διακήρυξης.
 2. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 17:00. Ο διαγωνισμός με α/α Συστήματος 180080 θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού την τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:00.
 3. Χρόνος ισχύος προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 4. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 5. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θήρας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 20.6277.004 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα και αντίστοιχη πρόβλεψη πίστωσης για τους προϋπολογισμούς οικονομικών ετών 2023, 2024, 2025,2026. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 13831/8-12-2022 (ΑΔΑΜ 22REQ11815685 2022-12-15, ΑΔΑ 90ΡΓΩΡΝ-ΖΟΩ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2023,2024,2025 & 2026.
 6. Όροι Εκτέλεσης Σύμβασης: Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Ειδικά στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης, περιλαμβάνονται, επιπλέον του όρου του πρώτου εδαφίου, και τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και ο ειδικός όρος της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου. Επίσης, δεσμεύεται ότι: α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων.
 7. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα, Τηλέφωνο : +30 2132141216, Ε-mail : proedros@aepp-procurement.gr. Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)».
 8. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 23/12/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δημοσιευτεί στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : Ο Λόγος των Κυκλάδων, Κυκλαδική και Κοινή Γνώμη και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας http://www.thira.gov.gr.