Ανοικτή Διαδικασία Έργου: Προσθήκη κατ 'επέκταση και επισκευή Δημοτικού Σχολείου Οίας Δήμου Θήρας | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
23/04/2019
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών > Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης & Αρχείου
Είδος
Έργα
Κατηγορία
Ανοικτός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
19PROC004852763
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
23/04/2019
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
21/05/2019 - 10:00
Αριθμός
0
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
29/05/2019 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
Διακήρυξη - Προκήρυξη - ΤΕΥΔ
Μελέτη
Σχέδια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ'ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ»

 

1. Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ'ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ» CPV 45210000-2, με προϋπολογισμό 1.653.225,81 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 1.246.715,25 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα) και

β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 365.785,47 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα).

 Δικαιούμενοι συμμετοχής :

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή δημοσίων έργων στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 Κριτήρια ποιοτικής επιλογής :

 Οι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 της διακήρυξης. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β της διακήρυξης πρέπει να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ  στην 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. Σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, που πληρούν τις προϋποθέσεις την παραγράφου 3(β) του άρθρου 76 του Ν.4412/16, υποβάλλεται βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ στην Α2 τάξη  και άνω για κάθε μέλος της ένωσης στην κατηγορία αυτή.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στον διαδικτυακό τόπο www.thira.gr

 

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 21η Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 29η Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ

 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 83010/4098/26-7-2017 (2710 Β). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα υποβολής προσφορών με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν. 4412/16.

 Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων εξήντα τεσσάρων (33.064) ευρώ, έχει ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και απευθύνεται προς τον Δήμο Θήρας.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από Π.Δ.Ε. – Εθνικοί πόροι «Αναπτυξιακό πρόγραμμα ειδικού σκοπού Νοτίου Αιγαίου»  (ΑΔΑ Απόφασης ένταξης ΨΥ94465ΧΙ8- ΑΧΔ) και έχει εγγραφεί στην ΣΑΕ 367 του ΥΠ. Οικονομίας και Ανάπτυξης με αρ. 2018ΣΕ36700041

 H προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) ημερολογιακούς μήνες.

 Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο, μέχρι 15%, σύμφωνα με το άρθρο 150 και 72 παρ.1δ του Ν.4412/2016.

 Οι όροι της Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’αρίθμ. 56/2019 Απόφαση της Ο.Ε Δήμου Θήρας (ΑΔΑ:ΩΠ9ΞΩΡΝ-2ΓΓ)

 

 

Ο Δήμαρχος Θήρας

        Αναστάσιος Νικόλαος Ζώρζος