ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
30/06/2022
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Είδος
Δελτίο Τύπου
Τίτλος
ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ