ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΟΚΜΠ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
13/07/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΟΚΜΠ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Ο Οργανισμός Μέριμνας και Παιδείας του Δήμου Θήρας (ΟΚΜΠ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2017-2018) Συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Συγκεκριμένα ενός (1) ΠΕ Ψυχολόγου και ενός (1) ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού. Και οι δύο θέσεις αφορούν τον Παιδικό Σταθμό της Επισκοπής Γωνιάς.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά σήμερα Παρασκευή 13.07.2018 και θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 23.07.2018.

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας» Δήμου Θήρας, Τ.Θ 497, Καρτεράδος, Τ.Κ 84700, Θήρα, υπόψη κας Πατρούλας Υφαντή (τηλ. επικοινωνίας: 2286031075). 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

PARARTHMA_AMEA.pdf

PARARTHMA.pdf

ANAKOINWSH.pdf

AITHSH_SOX6.pdf