Πρόγραμμα Εκλογής Δημοτικής Αρχής Δήμου Θήρας, Επαναληπτικές Εκλογές 2ας Ιουνίου 2019 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
31/05/2019
Χρήστης Καταχώρησης
ΒΛΑΧΟΥ ΣΠΥΡΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
Πρόγραμμα Εκλογής Δημοτικής Αρχής Δήμου Θήρας, Επαναληπτικές Εκλογές 2ας Ιουνίου 2019
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
Επισυναπτόμενο

Πρόγραμμα Εκλογής

Δημοτικής Αρχής Δήμου Θήρας,

ήτοι υποψηφίων δημάρχων & υποψηφίων δημοτικών συμβούλων

 

Ο Δήμαρχος Θήρας, Αναστάσιος Νικόλαος Ζώρζος,

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58, παρ.1δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/2010).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114/Α’/2006).

3.     Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

4.     Την υπ΄ αριθμ. 40869/29.5.2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Διενέργεια επαναληπτικών περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019», η οποία διαβιβάστηκε με το υπ΄ αριθμ. 70815/5541/29.5.2019 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

5.     Το υπ΄ αριθμ. 71876/5612/30.5.2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Κυκλάδων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

 

 

 

 

Γνωστοποιούμε ότι

 

Για τις επαναληπτικές δημοτικές εκλογές της 2ας Ιουνίου 2019 οι οποίες ξεκινούν την 7η πρωινή και λήγουν την 7η απογευματινή στον Δήμο Θήρας και θα πραγματοποιηθούν στα κατά τόπον καταστήματα ψηφοφορίας, όπως αναγράφονται στην υπ΄ αριθμ. 57996/4682/5.5.2019 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων (6Ξ587ΛΞ-ΨΕΗ), ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί υποψηφίων για την εκλογή Δημάρχου Θήρας:

 

Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ:

«ΘΗΡΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ», με υποψήφιο Δήμαρχο τον Ζώρζο Αναστάσιο - Νικόλαο του Χριστοφόρου

 

Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ:

«ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΘΗΡΑΣΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗ» με υποψήφιο Δήμαρχο τον Σιγάλα Αντώνιο του Σωτηρίου

 

 

                   Ο Δήμαρχος Θήρας

 

 

 

             Αναστάσιος Νικόλαος Ζώρζος