ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 995/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
01/06/2016
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ > Γραφείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας & Αλιείας
Είδος
Δελτίο Τύπου
Τίτλος
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 995/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
Επισυναπτόμενο

Με την εν λόγω Κ.Υ.Α. θεσμοθετείται και στη χώρα μας ο καθορισμός των αρμοδίων αρχών, των μέτρων και των διαδικασιών για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Ξυλείας(ΕUΤR) . Για τον λόγο αυτό επιβάλλεται να εγγραφούν άμεσα σε Μητρώα, ανάλογα με την δραστηριότητά τους, όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την υλοτομία, την εισαγωγή, την διακίνηση καθώς και την εμπορία ξυλείας αλλά και των προϊόντων ξύλου (όπως π.χ. έμποροι και εισαγωγείς ξυλείας, έμποροι κάυσοξύλων, Δαόικοί Συνεταιρισμοί κ.λ.π).