Ανακοίνωση πρόσληψης 49 ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών. | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
21/01/2021
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Διευθυντή
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
Ανακοίνωση πρόσληψης 49 ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ