Γραφείο Ταμείου | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας:

email: tameio@thira.gov.gr 

Όνομα Καφούρος Χρήστος | Τηλέφωνο 22863 60134

Όνομα Παραστατίδου Ανατασία | Τηλέφωνο 22863 60136

Fax 22860 28307

ΑΙΤΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΕΣ - ΠΟΛΙΤΕΣ (ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. ΑΙΤΗΣΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΕΣ-ΠΟΛΙΤΕΣ (έντυπο)*
  2. Πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης με το οποίο αποδεικνύεται η καταβολή του ποσού

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. ΑΙΤΗΣΗ (έντυπο)* ή e-ΑΙΤΗΣΗ (e-ΠΟΛΙΤΗΣ) **

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Ο δημότης ανά πάσα στιγμή μπορεί, χωρίς κανένα δικαιολογητικό, γνωστοποιώντας στην υπηρεσία τα πλήρη στοιχεία του καθώς και το ΑΦΜ και τη Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει, να ενημερωθεί για τις οφειλές του προς το Δήμο, ερχόμενος ο ίδιος ή άλλο άτομο με εξουσιοδότηση στη Διεύθυνση Οικονομικών και συγκεκριμένα στο Τμήμα Εσόδων.

Η Κατάσταση ανεξόφλητων οφειλών δείχνει το ανεξόφλητο υπόλοιπο των βεβαιωμένων οφειλών προς το Δήμο και το σύνολο των προσαυξήσεων έως την ημερομηνία έκδοσής της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ειδικότερα για τα Νομικά Πρόσωπα απαιτείται η υποβολή αίτησης στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή έχει υπάρξει στα στοιχεία του Νομικού Προσώπου (ενδεικτικά αναφέρουμε το ΑΦΜ, τη Δ.Ο.Υ., την επωνυμία, το Διακριτικό Τίτλο, τη διεύθυνση της έδρας καθώς και των υποκαταστημάτων, τυχόν εξαγορές συγχωνεύσεις, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μεταβολή).

Αντίστοιχη αίτηση απαιτείται και για τυχόν μεταβολές στοιχείων Φυσικού Προσώπου (π.χ. ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ).


ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Ο Δήμος Θήρας δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες να πληρώσουν τις οφειλές τους με τους εξής τρόπους:

  1. Στο ταμείο του Δήμου Θήρας κατά τρόπο που ο ίδιος επιθυμεί. Σε περίπτωση που γίνει επιτόπου πληρωμή το ποσό της χρέωσης καταβάλλεται εφάπαξ και εκδίδεται το Διπλότυπο Είσπραξης. Εάν υπάρχουν χρεώσεις που έχουν ενταχτεί σε Χρηματικό Κατάλογο και δεν έχουν σταλεί στο ταμείο για είσπραξη, ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα πληρωμής με Βεβαιωτικό Σημείωμα. Οι Αριθμοί Χρηματικού Καταλόγου που πληρώνονται με αυτό τον τρόπο διαγράφονται από το Χρηματικό Κατάλογο ενώ μετά τη βεβαίωση του Χρηματικού Καταλόγου ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να πληρώσει είτε όλο το ποσό είτε μέρος του.
    Ειδικότερα για κλήσεις παράνομης ή ελεγχόμενης στάθμευσης οι οποίες εξοφλούνται εμπρόθεσμα, είναι απαραίτητο να προσκομίσει ο πολίτης το έντυπο της κλήσης.
    Για κάθε ληξιπρόθεσμο ποσό η οφειλή επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
    Για ποσά πάνω από 500 € για επιχειρήσεις και επιτηδευματίες και για ποσά πάνω από 1.000 € για φυσικά πρόσωπα, η πληρωμή γίνεται μόνο με επιταγή.

  2. Με δόσεις για ορισμένα αντικείμενα που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
    Ακόμη, το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει τον τρόπο υπολογισμού ποσών καθώς και το πλήθος των δόσεων. Για κάθε δόση η Ταμειακή Πρόσκληση έχει το ποσό και την ημερομηνία λήξης πληρωμής. Τέλος, σε περιπτώσεις πληρωμών που εκκρεμούν χρόνια, αυτές πραγματοποιούνται με βάση τις εκάστοτε νομοθετικές ρυθμίσεις αν υπάρχουν.

  3. Μέσω της ΔΕΗ για οφειλές ΤΑΠ-ΤΚΦ & ΦΗΧ για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα (Συμπεριλαμβάνεται στο λογαριασμό της ΔΕΗ)

  4. Μέσω ΕΛΤΑ:
    Α) Μέσω Ταχυπληρωμής:
    Ι) Για τις κλήσεις παράνομης και ελεγχόμενης στάθμευσης οι οποίες περιλαμβάνουν το σχετικό έντυπο και εντός των οριζόμενων από το νόμο προθεσμιών.
    ΙΙ) Για τα ειδοποιητήρια που εκδίδονται από το Δήμο Αθηναίων και έως την ημερομηνία λήξης τους.
    Β) Με την έκδοση απλής ταχυδρομικής επιταγής: για την εμπρόθεσμη εξόφληση κλήσεων παράνομης και ελεγχόμενης στάθμευσης οι οποίες δεν περιλαμβάνουν το σχετικό έντυπο ταχυπληρωμής. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο της κλήσης. Στο έντυπο της ταχυδρομικής επιταγής θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται: ο Αριθμός κλήσης, ο Αριθμός Κυκλοφορίας του οχήματος, η Ημερομηνία της Παράβασης και το είδος της παράβασης (π.χ. Ρ69, Ρ40, κλπ), καθώς και το ποσόν το οποίο αποστέλλεται, αριθμητικώς και ολογράφως. Οι ταχυδρομικές επιταγές αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ, ΦΗΡΑ 84700, ΤΑΜΕΙΟ.
    Για την πληρωμή οποιουδήποτε άλλου τέλους ή/και την εκπρόθεσμη πληρωμή ειδοποιητηρίων για κλήσεις ή άλλα τέλη μέσω ταχυδρομικής επιταγής είναι απαραίτητη η επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Οικονομικών πριν την αποστολή της επιταγής.

    ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις περιπτώσεις πληρωμών μέσω ΕΛΤΑ, παρακαλούμε όπως διατηρείτε τη σχετική απόδειξη και την κλήση/ειδοποιητήριο για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών.

  5. Μέσω κατάθεσης στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:

    ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

    Αριθμός λογαριασμού: 5706-052614-986

    IBAN: GR5401727060005706052614986

    BIC/SWIFT: PIRBGRAA

    Δικαιούχος: Δήμος Θήρας

     

    ALPHA BANK

    Αριθμός λογαριασμού: 6300-02001-000010

    IBAN: GR5601406300630002001000010

    BIC/SWIFT: CRBAGRAA

    Δικαιούχος: Δήμος Θήρας

     

    ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην αιτιολογία να αναφέρεται ο Α.Φ.Μ. του οφειλέτη και τι αφορά η κατάθεση και κατόπιν να ακολουθεί επικοινωνία με το Ταμείο του Δήμου για την επιβεβαίωση της καταβολής και αποστολή της σχετικής απόδειξης (τηλ. 2286360134-136).


ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. ΑΙΤΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ (έντυπο)* ή e-ΑΙΤΗΣΗ (e-ΠΟΛΙΤΗΣ)**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Για την πληρωμή των δικαιούχων των  χρηματικών ενταλμάτων,  απαιτείται σχετικό αίτημα προς το Τμήμα Εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών.

Την αίτηση θα προμηθευθείτε είτε μέσω του site  του Δήμου, είτε από το αρμόδιο  Τμήμα Εξόδων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή των δικαιούχων, αποτελεί η προσκόμιση στην Υπηρεσία μας, των κάτωθι δικαιολογητικών:

  1. Το IBAN του τραπεζικού σας λογαριασμού.
  2. Φορολογική Ενημερότητα για ποσό πληρωμής άνω των 1.500€
  3. Ασφαλιστική Ενημερότητα για ποσό πληρωμής άνω των 3.000€

ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. ΑΙΤΗΣΗ - ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΒΟΡΕΙΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ) (έντυπο)*, για τις περιοχές που ανήκουν στις κοινότητες Μεσαριάς, Επισκοπής Γωνιάς, Βόθωνα, Πύργου, Μεγαλοχωρίου, Ακρωτηρίου και Εμπορείου
  2. ΑΙΤΗΣΗ - ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΝΟΤΙΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ) (έντυπο)*, για τις περιοχές που ανήκουν στις κοινότητες Καρτεράδου, Φηρών, Ημεροβιγλίου, Βουρβούλου, Οίας και Θηρασίας
  3. Όλα τα συνημμένα που αναφέρονται στην αίτηση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για τεχνικές – οικοδομικές εργασίες, είναι η χρήση χώρου πέραν των ορίων ενός ακινήτου, για τοποθέτηση σκαλωσιάς, περίφραξη εργοταξίου, απόθεση οικοδομικών υλικών, τοποθέτηση κάδου για μπάζα ή άχρηστα αντικείμενα, κλπ.

Κοινόχρηστος χώρος, είναι το πεζοδρόμιο, ο δρόμος, ο πεζόδρομος, η πλατεία και η στοά.

Άδεια κατάληψης, είναι η άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου, με την οποία επιτρέπεται, η χρήση συγκεκριμένου τμήματος κοινόχρηστου χώρου, για συγκεκριμένο σκοπό και για προσδιορισμένο χρονικό διάστημα.

Παράταση άδειας κατάληψης, είναι η χρονική επέκταση ισχύος άδειας κατάληψης, για τον ίδιο χώρο και τον ίδιο σκοπό.

Επειδή για την έκδοση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου πρέπει να κατατεθεί αίτηση συνοδευόμενη από δικαιολογητικά, είναι αναγκαίο ο ενδιαφερόμενος, πριν προγραμματίσει τις τεχνικές – οικοδομικές εργασίες, θα πρέπει:

  • να ενημερωθεί για τις προϋποθέσεις νόμιμης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου,
  • να υπολογίσει τον χρόνο που θα χρειαστεί για τη συλλογή και υποβολή των αναγκαίων στοιχείων,
  • να γνωρίζει ότι ο χρόνος για την έκδοση της αδείας υπολογίζεται, από την παραλαβή όλων των αναγκαίων στοιχείων.
  • να γνωρίζει ότι εφόσον ο σκοπός της κατάληψης παραταθεί πέραν του χρόνου ισχύος της αδείας, απαιτείται ανανέωσή της, η οποία πρέπει να ζητηθεί εγκαίρως.

Η άδεια κατάληψης αποτελεί το μοναδικό στοιχείο τεκμηρίωσης της νομιμότητας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για τεχνικές – οικοδομικές εργασίες και θα πρέπει να επιδεικνύεται σε κάθε περίπτωση διενέργειας ελέγχου από τη Δημοτική Αστυνομία.


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. ΑΙΤΗΣΗΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ (έντυπο)* ή e-ΑΙΤΗΣΗ (e-ΠΟΛΙΤΗΣ)**


* Για μη Πιστοποιημένους Χρήστες του κόμβου: έντυπη Αίτηση προς αποθήκευση, εκτύπωση και συμπλήρωση. Το συμπληρωμένο και υπογεγρεμμένο έντυπο πρέπει να κατατεθεί στο αρμόδιο Γραφείο.
** Για Πιστοποιημένους Χρήστες του κόμβου: υποβολή πλήρως ηλεκτρονικού αιτήματος μέσω του συστήματος e-Πολίτης. Για τη διαδικασία πιστοποίησης Χρήστη στον κόμβο, πατήστε εδώ.