Γραφείο ΤΑΠ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Γενικά

Η υποβολή των δικαιολογητικών και η παραλαβή γίνεται τις εργάσιμες ημέρες (09:00-14:00) και πάντα από τους ενδιαφερομένους αυτοπροσώπως, ή με εξουσιοδότηση και θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από την Αστυνομία ή από οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία

Πληροφορίες:

Για τους αριθμούς παροχής ρεύματος, γίνεται αίτηση στην ΔΕΗ. Όταν αιτείστε στην ΔΕΗ περισσότερες από μία παροχές, με την αίτηση λαμβάνετε αριθμό συστάδας. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να περιμένετε να εγκατασταθούν, να σας βεβαιώσει ηλεκτρολόγος σας ποιόν αριθμό παροχής έχει το κάθε διαμέρισμα και τα ρολόγια και μετά να ζητήσετε βεβαίωση από το Δήμο μας.

Για τη χορήγηση της βεβαίωσης, θα πρέπει να έχει τακτοποιηθεί η οφειλή που είχε προκύψει ή θα προκύψει λόγω υποχρέωσης καταβολής δημοτικών τελών κτίσματος ή οικοπέδου.

Νομοθεσία:

Ν. 25/1975

Ν. 429/1976

Ν. 1080/1980

Ν. 1829/1989

Ν. 2130/1993

Ν. 3345/2005


ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Συμβόλαιο ακινήτου {σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί η δήλωση ΤΑΠ του άρθρου 24 πργ. 5 Ν. 2130/1993 (ΦΕΚ 62Α)}.
 2. Φωτοτυπία υπεύθυνης δήλωσης ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη πάνω στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός παροχής που έχει δοθεί από τη ΔΕΗ.
 3. Φωτοτυπία άδειας οικοδομής θεωρημένη από τη πολεοδομία (αυτή που πηγαίνει στη ΔΕΗ).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Απαλλάσσονται από Δημοτικά Τέλη, Δημοτικούς Φόρους, Τέλος Ακίνητης Περιουσίας οι εργοταξιακοί χώροι.


ΑΡΧΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Συμβόλαιο ακινήτου (όταν δεν έχει δηλωθεί το ακίνητο).
 2. Φωτοτυπία υπεύθυνης δήλωσης ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, πάνω στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός παροχής που έχει δοθεί από τη ΔΕΗ.
 3. Φωτοτυπία άδειας οικοδομής θεωρημένη από τη πολεοδομία.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση
 5. Όταν έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, πίνακας κατανομής χιλιοστών.
 6. Την τακτοποίηση ημιυπαίθριων (Ν. 3843/10).
 7. Την τακτοποίηση αυθαιρέτων (Ν. 4014/11).

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Συμβόλαιο ακινήτου (όταν δεν έχει δηλωθεί το ακίνητο).
 2. Τελευταίος λογαριασμός ΔΕΗ υπάρχουσας παροχής.
 3. Φωτοτυπία υπεύθυνης δήλωσης ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη της νέας παροχής, πάνω στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός παροχής που έχει δοθεί από τη ΔΕΗ.
 4. Φωτοτυπία άδειας οικοδομής.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση
 6. Πίνακας κατανομής ποσοστών (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας).


ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. ΑΙΤΗΣΗ - ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (έντυπο).
 2. Υπεύθυνη Δήλωση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Αν έχει δηλωθεί στον Δήμο Θήρας (Ν . 2130/1993 Άρθρο 24 παρ. 5) θα πρέπει να μην οφείλει Τέλος Ακίνητης Περιουσίας μέχρι και το τρέχον έτος.

Εάν πρόκειται για μη δηλωμένο οικόπεδο, ο ενδιαφερόμενος πολίτης θα πρέπει να προσκομίσει το συμβόλαιο κτήσης με το πιστοποιητικό μετεγγραφής του (ελέγχεται η μη οφειλή οποιασδήποτε δαπάνης βαρύνει το ακίνητο), προκειμένου να γίνει η κατά νόμο δήλωση και να πληρωθούν τα τέλη των τελευταίων πέντε (5) ετών συν το τρέχον έτος (τα υπόλοιπα παραγράφονται), μαζί με τα αναλογούντα πρόστιμα.

Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας καθορίζεται από τον τύπο:

Εμβαδόν x ΣΟ x Τιμή/τ.μ. Οικοπέδου x ΣΟ x Συντελεστή ΤΑΠ (0,35/1000)


Στοιχεία Επικοινωνίας:

email: tap@thira.gov.gr

Όνομα Σωτηροπούλου Ελένη | Τηλέφωνο 22863 60155 | e-mail eleni.sotiropoulou@thira.gov.gr 

Fax 22860 22814