ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2023 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
28/04/2020
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
20PROC006628371
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
28/04/2020
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
11/05/2020 - 09:00
Αριθμός
4310
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
11/05/2020 - 09:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΤΕΥΔ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμαρχος Θήρας, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Καταπολέμηση κουνουπιών Δήμου Θήρας για τα έτη 2020-2023» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού (CPV: 90922000-6).

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 32.240€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2020 του Δήμου Θήρας στον Κ.Α.Ε. 35.6279.016. Η χρηματοδότηση θα γίνει από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δυνάμει της από 27/12/2019 προγραμματικής σύμβασης.

Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται σε 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι πεντακόσια είκοσι ευρώ (520,00€).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας, οδός  Φηρά Θήρας, τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2020, ώρα 09:00π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Πρασίνου και στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, στα τηλέφωνα 2286025847 και 2286360191/187 (αρμόδιοι υπάλληλοι Ευαγγελία Κωνσταντοπούλου και Ζαμπέλα Φύτρου) και στον διαδικτυακό τόπο http://www.thira.gov.gr στην ενότητα «Προκηρύξεις».