ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΦΗΟ) | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
27/08/2021
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Προγ/σμου & Πολ. Εφαρμογών > Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
21PROC009119631
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
27/08/2021
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
16/09/2021 - 10:00
Αριθμός
547
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
16/09/2021 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΤΕΥΔ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Θήρας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 39.027,45 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με CPV 79415200-8.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα http://www.thira.gov.gr. Πληροφορίες στο τηλ. 2286360168 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν το φάκελο προσφοράς τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη της υπηρεσίας το αργότερο μέχρι την 16/09/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ, ιδιοχείρως ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά μέσω Courier στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Θήρας, 847 00 Φηρά Ν. Θήρας ή απ’ ευθείας στην Επιτροπή του Διαγωνισμού την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο Δήμος Θήρας ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θήρας από  τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www. thira.gov.gr).

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών (παρ. 2.2.1. της διακήρυξης). Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους που αναλύονται στην παράγραφο 2.2.3 ή δεν καλύπτει τα κριτήρια επιλογής.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες.

Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής ήτοι εξακόσια σαράντα ευρώ και μηδέν λεπτά (640,00€).

Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θήρας