Παροχή υπηρεσίας χωματουργικών εργασιών διάστρωσης χώρου διάθεσης απορριμμάτων Δ.Θήρας. | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
25/07/2019
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Ανοικτός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
19PROC005339972
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
25/07/2019
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
12/08/2019 - 17:00
Αριθμός
8461
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
19/08/2019 - 10:30
Τομείς Ενδιαφέροντος
Ακριβές Αντίγραφο: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Ακρίβες Αντίγραφο: Διακήρυξη Διαγωνισμού - Μελέτη - ΤΕΥΔ
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης σε επεξεργάσιμη μορφή