Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός σύμβασης:Ψηφιακός Ξεναγός στον Πολιτισμό και τα Δρώμενα Σαντορίνης | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
03/09/2020
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Ανοικτός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
20PROC007255734
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
04/09/2020
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
21/09/2020 - 17:00
Αριθμός
9669
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
25/09/2020 - 10:30
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο: «Ψηφιακός Ξεναγός στον Πολιτισμό και στα Δρώμενα της Σαντορίνης», εκτιμώμενης αξίας 100.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

1. Αναθέτουσα Αρχή: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση – Υποτομέας ΟΤΑ.

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την διεύθυνση: http://www.thira.gov.gr . H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): http://www.eprocurement.gov.gr .

3. Κωδικός CPV: 72000000-5

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της υπηρεσίας: EL422.

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι υλοποίηση του έργου:  «Ψηφιακός Ξεναγός στον Πολιτισμό και στα Δρώμενα της Σαντορίνης».

6. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

7. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης,  να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2016, 2017, 2018) ίσο ή μεγαλύτερο του προϋπολογισμού του έργο συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι τουλάχιστον 100.000€, να επιβεβαιώσουν την τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης και να έχουν σε ισχύ πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας με βάση το πρότυπο ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο ή άλλο Φορέα Πιστοποίησης, διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό με πεδίο εφαρμογής την Ψηφιοποίηση – Τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικού, Δράσεις Προβολής και Ενημέρωσης, Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές, να έχει εν ισχύ ΕΛΟΤ 1435 και πιστοποιητικό ISO 27001:2013 ή νεότερο.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού Χιλίων εξακοσίων δεκατριών Ευρώ (1.613,00 €).

9. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: Βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για την τεχνική βαθμολόγηση των προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές και δεν έχουν απορριφθεί για οιονδήποτε λόγο σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας, θα εφαρμοστεί ο παρακάτω πίνακας με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας ο οποίος διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Κ1

Ορθότητα αντίληψης προσφέροντος για το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του έργου

15

Κ2

Οργάνωση, διοίκηση, πληρότητα ομάδας έργου αναδόχου

20

Κ3

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης μετά την ολοκλήρωση του έργου

10

Κ4

Ανάλυση – εξειδίκευση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης μεθοδολογίας υλοποίησης και των απαραίτητων εργαλείων υποστήριξης της

20

Κ5

Ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και σύνδεση τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές

20

Κ6

Καταλληλότητα του μοντέλου οργάνωσης και διοίκησης των παρερχομένων υπηρεσιών

15

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                         100%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός με α/α Συστήματος “82131” θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 04 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 09:00 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 και η ώρα λήξης 17:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού την τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:30.

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

13. Χρηματοδότηση: Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του ΕΠ Νότιο Αιγαίου. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 69.7134.012 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 ποσού 1.000,00€ και 99.000,00€ για το 2021. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΞΕΝΑΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» με βάση την Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: Ω2ΕΒ7ΛΞ-ΙΨΗ) του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και έχει λάβει κωδικό MIS 5010874. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

14. Προδικαστικές προσφυγές:  Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ), Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα, Τηλέφωνο : +30 2132141216, Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr , Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http://www.aepp-procurement.gr . Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)».

15. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ», «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ», στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και  στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας http://www.thira.gov.gr .