Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Θήρας. | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
30/06/2020
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Ανοικτός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
20PROC006942629
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
02/07/2020
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
20/07/2020 - 17:00
Αριθμός
6909
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
24/07/2020 - 10:30
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ

Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της σύμβασης προμήθειας α) μικρών φορτηγών οχημάτων κλειστού τύπου (Van), β) ημιφορτηγού pick up 4x4 με ανοικτή καρότσα μικτού φορτίου έως 3,5 τόνους (μονοκάμπινο), γ) ημιφορτηγού pick up 4x4 με ανοικτή καρότσα και διπλή καμπίνα μικτού φορτίου έως 3,5 τόνους και δ) ελαστικοφόρου φορτωτή εκσκαφέα, εκτιμώμενης αξίας 193.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

1. Αναθέτουσα Αρχή: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση – Υποτομέας ΟΤΑ.

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την διεύθυνση: http://www.thira.gov.gr . H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): http://www.eprocurement.gov.gr .

3. Κωδικός CPV: 34136000-9, 34131000-4, 43262100-8.

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL422.

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια α) μικρών φορτηγών οχημάτων κλειστού τύπου (Van) (Ομάδα Α), β) ημιφορτηγού pick up 4x4 με ανοικτή καρότσα μικτού φορτίου έως 3,5 τόνους (μονοκάμπινο) (Ομάδα Β), γ) ημιφορτηγού pick up 4x4 με ανοικτή καρότσα και διπλή καμπίνα μικτού φορτίου έως 3,5 τόνους (Ομάδα Γ) και δ) ελαστικοφόρου φορτωτή εκσκαφέα (Ομάδα Δ).

6. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

7. Χρόνος παράδοσης υλικών:

  • Για την Ομάδα Α: δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως και θα πρέπει να γίνει δήλωση του αναδόχου για τον χρόνο παραδόσεως,
  • Για την Ομάδα Β: δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως και θα πρέπει να γίνει δήλωση του αναδόχου για τον χρόνο παραδόσεως,
  • Για την Ομάδα Γ: δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως και θα πρέπει να γίνει δήλωση του αναδόχου για τον χρόνο παραδόσεως,
  • Για την Ομάδα Δ: εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως.

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι τριών χιλιάδων εκατόν δώδεκα ευρώ (3.112€).

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, της/των προσφερόμενης/ων ομάδας/ομάδων.

Ομάδα

Εκτιμώμενη Αξία

Εγγύηση Συμμετοχής

Ομάδα Α: Μικρά φορτηγά οχήματα κλειστού τύπου (Van)

45.967,74 €

919 €

Ομάδα Β: Ημιφορτηγά pick-up 4x4 με ανοιχτή καρότσα μικρού φορτίου έως 3,5 τόνους

20.967,74 €

419 €

Ομάδα Γ: Ημιφορτηγό pick-up 4x4 με ανοικτή καρότσα και διπλή καμπίνα μικτού φορτίου έως 3,5 τόνους

24.193,55 €

484 €

Ομάδα Δ: Ελαστικοφόρος φορτωτής εκσκαφέας

64.516,13 €

1.290 €

Σύνολο

155.645,16 €

3.112 €

 

10. Κριτήριο ανάθεσης:

  • Για την Ομάδα Α: Μικρά Φορτηγά Οχήματα κλειστού τύπου (VAN) είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,
  • Για την Ομάδα Β: Ημιφορτηγά pick-up 4x4 με ανοιχτή καρότσα μικρού φορτίου έως 3,5 τόνους είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής,
  • Για την Ομάδα Γ: Ημιφορτηγό pick-up 4x4 με ανοικτή καρότσα και διπλή καμπίνα μικτού φορτίου έως 3,5 τόνους είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής,
  • Για την Ομάδα Δ: Ελαστικοφόρος φορτωτής εκσκαφέας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

11. Παραλαβή προσφορών: Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 και ώρα 09:00 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 και η ώρα λήξης 17:00.Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,  την τέταρτη 4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα 10:30.

Η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε τους ακόλουθους Συστημικούς Αύξοντες Αριθμούς:

Α/Α Συστήματος

Ομάδα

91097

Ομάδα Α: Μικρά φορτηγά οχήματα κλειστού τύπου (Van)

91098

Ομάδα Β: Ημιφορτηγά pick-up 4x4 με ανοιχτή καρότσα μικρού φορτίου έως 3,5 τόνους

91099

Ομάδα Γ: Ημιφορτηγό pick-up 4x4 με ανοικτή καρότσα και διπλή καμπίνα μικτού φορτίου έως 3,5 τόνους

91100

Ομάδα Δ: Ελαστικοφόρος φορτωτής εκσκαφέας

 

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους με Κ.Α.: 10.7132.000, 30.7132.000, 35.7132.000 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020  του Δήμου Θήρας.

15. Προδικαστικές προσφυγές:  Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ), Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα, Τηλέφωνο : +30 2132141216, Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr , Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http://www.aepp-procurement.gr  . Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)».

16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ», «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ», στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και  στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας http://www.thira.gov.gr .