Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Οικοδομικών Υλικών, Σκυροδέματος και Ασφαλτικού Υλικού | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
19/12/2019
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Ανοικτός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
19PROC006071885
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
19/12/2019
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
17/01/2020 - 17:00
Αριθμός
14814
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
23/01/2020 - 10:30
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΥΔ - ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ
ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου/ων εκτέλεσης της σύμβασης προμήθειας οικοδομικών υλικών, σκυροδέματος και ασφαλτικού υλικού για τις ανάγκες των Κοινοτήτων του Δήμου Θήρας, διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, εκτιμώμενης αξίας 240.386,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

1. Αναθέτουσα Αρχή: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση – Υποτομέας ΟΤΑ.

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την διεύθυνση: http://www.thira.gov.gr . H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): http://www.eprocurement.gov.gr .

3. Κωδικός CPV: 44111000-1, 44114000-2, 44113620-7, 44113910-7.

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL422.

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια οικοδομικών υλικών, σκυροδέματος και ασφαλτικού υλικού για τις ανάγκες των Κοινοτήτων του Δήμου Θήρας.

6. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

7. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης.

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ (3.877€).

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, της/των προσφερόμενης/ων ομάδας/ομάδων.

Περιγραφή Ομάδας

Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ

Εγγύηση Συμμετοχής

ΟΜΑΔΑ 1: Οικοδομικά Υλικά

32.760,00 €

655,00 €

ΟΜΑΔΑ 2: Σκυρόδεμα

80.050,00 €

1.601,00 €

ΟΜΑΔΑ 3: Οικοδομικά Υλικά (Βάση Οδοστρωσίας 3Α)

13.000,00 €

260,00 €

ΟΜΑΔΑ 4: Ασφαλτικό Υλικό

22.500,00 €

450,00 €

ΟΜΑΔΑ 5: Ασφαλτικό Υλικό (Έτοιμο Ψυχρό Ασφαλτόμιγμα)

8.000,00 €

160,00 €

ΟΜΑΔΑ 6: Ασφαλτικό Υλικό

24.000,00 €

480,00 €

ΟΜΑΔΑ 7: Οικοδομικά Υλικά (Δομικά, συγκολλητικά υλικά και συστήματα επισκευής οπλισμού σκυροδέματος)

13.550,00 €

271,00 €

Σύνολο

193.860,00 €

3.877,00 €

 

10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα, Ομάδα 1: Οικοδομικά Υλικά, Ομάδα 2: Σκυρόδεμα, Ομάδα 3: Οικοδομικά Υλικά (Βάση Οδοστρωσίας 3Α), Ομάδα 4: Ασφαλτικό Υλικό Α-245, Ομάδα 5: Ασφαλτικό Υλικό (Έτοιμο Ψυχρό Ασφαλτόμιγμα), Ομάδα 6: Ασφαλτικό Υλικό Α-165 και Ομάδα 7: Οικοδομικά υλικά (Δομικά, συγκολλητικά υλικά και συστήματα επισκευής οπλισμού σκυροδέματος).

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός με α/α Συστήματος “82026” θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 09:00 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2019 και η ώρα λήξης 17:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού την τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:30.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους με Κ.Α.: 30.6662.006, 30.6662.013 και 30.6662.014 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Θήρας, καθώς και του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. Σχετικές οι υπ’ αριθ. 823,824&825/2019 αποφάσεις ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.

15. Προδικαστικές προσφυγές:  Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ), Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα, Τηλέφωνο : +30 2132141216, Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr , Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http://www.aepp-procurement.gr  . Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)».

16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ», «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ», στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και  στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας http://www.thira.gov.gr .