Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων & ΜΕ Δ.Θήρας | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
04/08/2020
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Διεθνής Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
20PROC007138076
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
06/08/2020
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
07/09/2020 - 18:00
Αριθμός
8370
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
11/09/2020 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών: Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών  Μέσων και Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Θήρας, προϋπολογισμού 273.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

1. Αναθέτουσα Αρχή: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση-Υποτομέας ΟΤΑ. Η κύρια δραστηριότητά της είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την διεύθυνση: http://www.thira.gov.gr . H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): http://www.eprocurement.gov.gr .

3. Κωδικός CPV: 50112000-3 και 34913000-0.

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL422.

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Θήρας.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:

Ομάδα Α1: Επιβατικά και Μικρά Φορτηγά Οχήματα – Μηχανολογικά,

Ομάδα Α2: Μεγάλα Φορτηγά, Λεωφορεία Οχήματα και Μηχανήματα Έργου – Μηχανολογικά,

Ομάδα Β1: Επιβατικά και Μικρά Φορτηγά Οχήματα – Ηλεκτρολογικά,

Ομάδα Β2: Μεγάλα Φορτηγά, Λεωφορεία Οχήματα και Μηχανήματα Έργου – Ηλεκτρολογικά,

Ομάδα Γ: Επιβατικά, Μικρά Φορτηγά, Μεγάλα Φορτηγά, Λεωφορεία, Δίκυκλα, Τρίκυκλα Οχήματα και Μηχανήματα Έργου – Φανοποιεία,

Ομάδα Δ: Δίκυκλα και Τρίκυκλα – Γενικά.

6. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

7. Διάρκεια Σύμβασης: ορίζεται σε ένα (1) χρόνο από την υπογραφή του συμφωνητικού.

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι συντήρηση και επισκευή οχημάτων. Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και να διαθέτουν άδεια λειτουργίας συνεργείου κατάλληλο για το σύνολο των επισκευών και συντηρήσεων ανά ομάδα εργασιών στο οποίο συμμετέχει. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων έντεκα ευρώ (4.411€).

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, της/των προσφερόμενης/ων ομάδας/ομάδων.

Ομάδα – Κατηγορία – Είδος Εργασίας

Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ

Εγγύηση Συμμετοχής

Ομάδα Α1: Επιβατικά και Μικρά Φορτηγά Οχήματα – Μηχανολογικά

30.000,00 €

600,00 €

Ομάδα Α2: Μεγάλα Φορτηγά, Λεωφορεία Οχήματα και Μηχανήματα Έργου - Μηχανολογικά

103.629,03 €

2.073,00 €

Ομάδα Β1: Επιβατικά και Μικρά Φορτηγά Οχήματα – Ηλεκτρολογικά

12.096,77 €

242,00 €

Ομάδα Β2: Μεγάλα Φορτηγά, Λεωφορεία Οχήματα και Μηχανήματα Έργου – Ηλεκτρολογικά

40.564,52 €

811,00 €

Ομάδα Γ: Επιβατικά, Μικρά Φορτηγά, Μεγάλα Φορτηγά, Λεωφορεία, Δίκυκλα, Τρίκυκλα Οχήματα και Μηχανήματα Έργου – Φανοποιεία

31.854,84 €

637,00 €

Ομάδα Δ: Δίκυκλα και Τρίκυκλα – Γενικά

2.419,35 €

48,00 €

10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα εργασιών.

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός με α/α Συστήματος “92224”  θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016. Η ημερομηνία έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η Πέμπτη 06 Αυγούστου 2020 και η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 και  ώρα λήξης 18:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού την τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:00.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οκτώ (8) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 10.6263.001, 10.6263.002, 10.6263.003, 15.6263.001, 15.6263.002, 15.6263.003, 20.6263.001, 20.6263.002, 20.6263.003, 20.6263.005, 30.6263.001, 30.6263.002, 30.6263.003, 35.6263.001, 35.6263.002, 35.6263.003, 50.6263.001, 50.6263.002, 50.6263.003, 50.6263.005, 70.01.6263.001, 70.01.6263.002, 70.01.6263.003, 20.6264.001, 20.6264.002, 20.6264.003, 30.6264.001, 30.6264.002 και 30.6264.003 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2020 του Δήμου. Σχετικές οι υπ’ αριθ. 223-229/2020, 238-249/2020, 347-356/2020 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ), Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα, Τηλέφωνο : +30 2132141216, Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr , Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http://www.aepp-procurement.gr  . Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)».

16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 04/08/2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ», «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ» και «Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ».