Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας και Τοποθέτησης Εξοπλισμού Παιδικής Χαράς. | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
09/08/2019
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Διεθνής Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
19PROC005421531
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
09/08/2019
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
09/08/2019 - 13:00
Αριθμός
9044
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
09/08/2019 - 09:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΜΕΛΕΤΗ - ΕΕΕΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ
ΕΕΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ XML

Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Θήρας η οποία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και από ιδίους πόρους, ενδεικτικού προϋπολογισμού 619.483,64 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και 13%.

1. Αναθέτουσα Αρχή: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση-Υποτομέας ΟΤΑ. Η κύρια δραστηριότητά της είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την διεύθυνση: http://www.thira.gov.gr . H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): http://www.eprocurement.gov.gr .

3. Κωδικός CPV: 37535200-9, 44112200-0, 34928400-2, 03451000-6.

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL422.

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Θήρας .

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:

ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, εκτιμώμενης αξίας 487.229,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 116.934,96 €,

ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, εκτιμώμενης αξίας 2.000,00€ € πλέον ΦΠΑ 13% 260,00 €.

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, εκτιμώμενης αξίας 10.532,00€ € πλέον ΦΠΑ 24% 2.527,68€.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ομάδων.

6. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

7. Διάρκεια Σύμβασης: δύο μήνες από την από την υπογραφή της σύμβασης.

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι 9.995,00 € (εννιά  χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε  ευρώ ).

9. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των ειδών όπως αναφέρονται στη μελέτη του διαγωνισμού και στο παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός με α/α Συστήματος “77613”  θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η ημερομηνία έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019 και η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 και η ώρα λήξης 17:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού την τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:00.

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

13. Χρηματοδότηση: Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στις Τετρακόσιες Ενενήντα Εννιά Χιλιάδες Επτακόσια Εξήντα  Ένα Ευρώ  (499.761,00€) πλέον ΦΠΑ 13%(260,00€) και 24%(119.462,64€)  δηλαδή συνολικά Εξακόσια Δέκα Εννέα Χιλιάδες Τετρακόσια Ογδόντα Τρία Ευρώ και Εξήντα Τέσσερα Λεπτά (619.483,64 €), θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 του Δήμου Θήρας στον Κ.Α.Ε 15.7135.028 με το ποσό των 403.483,64€(ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ) και στον Κ.Α.Ε. 60.7135.028 με το ποσό των 216.000,00€(ΠΔΕ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙΙ).

14. Προδικαστικές προσφυγές:  Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ), Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα, Τηλέφωνο : +30 2132141216, Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr , Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http://www.aepp-procurement.gr . Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)».

16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 31/07/2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ», «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ» και «Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ».