ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2021 (ΔΕΥΑ ΘΗΡΑ) | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
15/04/2021
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Νομικά Πρόσωπα
Υπηρεσία
Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2021 (ΔΕΥΑ ΘΗΡΑ)
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ