ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΡΑΣ (ΦΗΡΩΝ) | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
23/06/2020
Χρήστης Καταχώρησης
ΒΛΑΧΟΥ ΣΠΥΡΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΡΑΣ (ΦΗΡΩΝ)
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΡΑΣ (ΦΗΡΩΝ)