Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

 1. ΣΚΟΠΟΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
  • Σκοπός της ΔΕΥΑΘ, είναι η άσκηση των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του κυκλώματος ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης επεξεργασίας λυμάτων, τηλεθέρμανσης, φυσικού αερίου, εμφιάλωσης νερού, γεωθερμίας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του Δήμου Θήρας.
  • Αντικείμενο της ΔΕΥΑΘ είναι η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων που αφορούν στο σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων και των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, ύδρευσης, άρδευση, αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων, επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίησης τους και επεξεργασία και αξιοποίησης ιλύος.
  • Στο αντικείμενο της περιλαμβάνονται επίσης:
   1. η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία δικτύων τηλεθέρμανση ,
   2. η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και λειτουργία δικτύων φυσικού αερίου, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία,
   3. η εμφιάλωση και εμπορία νερού,
   4. η διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια , που προέρχονται από τα αντικείμενα δραστηριότητας της επιχείρησης ή τις δραστηριότητες του δήμου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
   5. η λειτουργία η συντήρηση και η εκμετάλλευση εργοστασίων αφαλάτωσης
   6. η αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού και
   7. κάθε άλλη σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητας, που νόμιμα θα της ανατεθεί, από τον δήμ , τη περιφερειακή αυτοδιοίκησ , το δημόσιο αλλά και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίο .
 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  • Η ΔΕΥΑΘ διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου τα μέλη, ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα ( άρθρο 255 Ν. 3463/2006). Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Διοικητικό Συμβούλιο .
  • Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.ΑΘ.: ΜΑΪΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αρτεμίου.

 • Έδρα Δ.Ε.Υ.ΑΘ.:
  • Περιοχή αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θήρας είναι οι περιοχές αρμοδιότητας των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, (πρώην ΔΕΥΑΘ και ΚΕΥΑ Οίας) δηλαδή η περιοχή που ορίζεται από τα γεωγραφικά όρια του πρώην Δήμου Θήρας και της πρώην Κοινότητος Οίας - Θηρασίας και νυν δημοτικών ενοτήτων Θήρας και Οίας Θηρασίας.
  • Έδρα της Επιχείρησης ορίζεται η έδρα του Δήμου Θήρας, δηλαδή η πόλη της Θήρας.

Πρόεδρος: Ορφανός Εμμανουήλ

Αντιπρόεδρος: Πρέκας Πέτρος


Στοιχεία Επικοινωνίας:

Όνομα Ορφανός Εμμανουήλ (Πρόεδρος Δ.Σ.) | Τηλέφωνο 2286025393–4 | e-mail morfanos.deyath@gmail.com

Όνομα Μάινας Νικόλαος (Γενικός Διευθυντής ) | Τηλέφωνο 2286025393–4 | e-mail nmainas.deyath@gmail.com

Όνομα Ρούσσος Κώστας (Γραμματεία – Κεντρικό Πρωτόκολλο) | Τηλέφωνο 2286025393–4 | e-mail kroussos.deyath@gmail.com 

Όνομα Ζώρζος Ευάγγελος (Διευθυντής Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας) | Τηλέφωνο 2286025393–4 | e-mail deyathira.log@gmail.com 

Όνομα Μηνδρινού Άρτεμις (Τμήμα Καταναλωτών) | Τηλέφωνο 2286025393–4 | e-mail deyathira.ex.pel@gmail.com

Όνομα Πράπας Βασίλειος (Τμήμα Προμηθειών) | Τηλέφωνο 2286025393–4 | e-mail purchasing.deyath@gmail.com

Όνομα Νομικού Γεωργία (Γραφείο Συνδέσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης ) | Τηλέφωνο 2286025393–4 | e-mail gnomikou.deyath@gmail.com

Όνομα Μπιρμπίλης Ιωάννης (Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας) | Τηλέφωνο 2286025393–4 | e-mail jbirbilis.deyath@gmail.com

Τηλεφωνική Γραμμή Δήλωσης Βλαβών 111 27 όλο το 24ωρο.

URL www.deyathira.gr